Call for papers

[Wersja polska: poniżej]

 

International conference

 Preventive conservation of human environment 6. Architecture as part of the landscape

Warsaw, Poland, 24-25 October 2016

 On 24-25 October 2016 the two Warsaw-based academic institutions: the Institute of Archaeology of the Cardinal Stefan Wyszyński University and the Institute of Art History of the University of Warsaw organise international, multidisciplinary conference, which will be devoted to the role of the architecture in creation, enhancement and preservation of cultural landscapes.

Contributions from art historians, heritage conservators, archaeologists, historians, architects, landscape architects, urban planners, nature conservationists and other specialists are welcome on any aspect of relations between human creations and natural environment.

10733919_667675216685759_5867440114132736470_o

One of the lectures during the previous edition of our conference

Landscape, which is a creation of both the Nature and the Culture, can be described metaphorically as a palimpsest with subsequent layers of history. Thus, it is the carrier of information and meanings which should be experienced and understood in the process of study of the changing relations between man and his environment. Protection of the landscape means not a containment of changes but rather managing changes, and therefore a wise compromise between the need to preserve the historical, artistic and symbolic values, and the requirements of development. The aim of the conference is to discuss how to reach such a wise compromise for the benefit of the present and future generations.

This conference will be already the sixth edition in the cycle entitled Preventive conservation of the human environment, which is dedicated to the memory of the late Professor Andrzej Tomaszewski (1934-2010), eminent theoretician of conservation, and to exploration of his comprehensive ideas of preventive conservation.

10480604_667675546685726_7084452563760250945_o

One of the lectures during the previous editions of our conference

Proposals for papers and abstracts (maximum 350 words) should be sent by May, 31, 2016 to pche6conference@gmail.com

Update: The new, final deadline for sending the proposals is 12th June 2016. Read more about deadline extension here.

Please fill out and submit your proposal using our application form.

 

The participation of early career scholars and postgraduate researchers is positively encouraged. After the conference the publication of the collected papers will take place in 2017.

 

Participation in the conference is free of charge.

The organisers, however, are not able to provide participants with accommodation and cannot reimburse their travel costs.

 


 

[For English: please scroll up]

Konferencja międzynarodowa

 Konserwacja zapobiegawcza środowiska 6. Architektura jako element krajobrazu

Warszawa, 24-25 października 2016 r.

 

W dniach 24-25 października 2016 r. dwie warszawskie instytucje akademickie: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego organizują międzynarodową konferencję multidyscyplinarną, poświęconą roli architektury w kreacji, uwydatnieniu i zachowaniu krajobrazów kulturowych.

Zapraszamy do udziału w tej konferencji między innymi historyków sztuki, archeologów, architektów, konserwatorów zabytków, architektów krajobrazu, historyków, urbanistów, specjalistów w zakresie ochrony środowiska. Referaty mogą dotyczyć dowolnego aspektu relacji pomiędzy dziełami człowieka a środowiskiem naturalnym.

Krajobraz, który jest tworem zarówno Natury, jak i Kultury, może być metaforycznie opisany jako palimpsest następujących po sobie warstw historii. Dzięki temu jest on nośnikiem informacji i znaczeń, które trzeba doświadczyć i zrozumieć w procesie badania zmieniających się relacji między człowiekiem i jego środowiskiem. Ochrona krajobrazu nie wymaga powstrzymywania zmian ale raczej zarządzanie zmianami, a zatem mądrego kompromisu pomiędzy potrzebą zachowania wartości historycznych, artystycznych i symbolicznych, a potrzebami rozwoju. Celem konferencji jest dyskusja, w jaki sposób można osiągnąć taki mądry kompromis dla dobra dzisiejszych i przyszłych pokoleń.

Konferencja będzie szóstą już edycja w cyklu zatytułowanym Konserwacja zapobiegawcza środowiska, który jest dedykowany pamięci Profesora Andrzeja Tomaszewskiego (1934-2010), wybitnego teoretyka konserwacji, i poświęcony eksploracji wysuniętych przez niego wszechstronnych idei konserwacji zapobiegawczej.

 

Propozycje referatów z abstraktami (maksimum 350 słów) prosimy nadsyłać do dnia 31 maja 2016 r. na adres: pche6conference@gmail.com

Update: Termin przesyłania zgłoszeń został wydłużony do 12 czerwca w związku z dużym zainteresowaniem tematyką konferencji. Więcej o przedłużeniu terminu przesyłania zgłoszeń: tutaj.

Prosimy o wypełnienie i przesłanie swojej propozycji używając formularza zgłoszeniowego.

 

Zachęcamy do uczestnictwa również młodych badaczy i doktorantów. Publikacja zebranych artykułów powstałych na podstawie wystąpień konferencyjnych ukaże się w roku 2017.

 

Udział w konferencji zwolniony jest z opłat konferencyjnych. Jednakże, organizatorzy nie są w stanie zapewnić uczestnikom zakwaterowania, ani pokryć ich kosztów podróży.

Advertisements